یکی اینکه این آمار کاملا درست اســت و هیچ نقصی ندارد و دیگری اینکه اینگونه آمارها تماما سیاه نمایی و سیاسی اســت. اما به نظر می رسد بهتر اســت به جای نگاه صفر و یکی به این مسائل، نگاه منطقی تری به آنها داشته باشیم و از جوانب گوناگون، به آسیب شناسی آنها بپردازیم.

به نقل هفته نامه امید جوان، در هفته های گذشته نتیجه یک نظرسنجی موسسه آمارگیری معتبر گالوپ، تیتر اصلی بسیاری از رسانه ها شد: «ایـــرانیان عصبانی ترین مردم دنیا هستند.» در گزارش ســالانه ۲۰۱۷ این موسسه، طی پژوهشی که براساس مطالعه وضعیت ۱۴۲ کشور انجام شده، مردم ایـــران به عنوان عصبانی ترین مردم جهان معرفی شده اســت. در این گزارش مردم ایـــران با ۵۰ نسبت، عراق با ۴۹ نسبت و سودان جنوبی با ۴۷ نسبت عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شده اند.
 
درباره مواردی مانند آنچه که در بالا اشاره شد دو نوع رویکرد صفر و یکی می توان اتخاذ کرد. یکی اینکه این آمار کاملا درست اســت و هیچ نقصی ندارد و دیگری اینکه اینگونه آمارها تماما سیاه نمایی و سیاسی اســت. اما به نظر می رسد بهتر اســت به جای نگاه صفر و یکی به این مسائل، نگاه منطقی تری به آنها داشته باشیم و از جوانب گوناگون، به آسیب شناسی آنها بپردازیم. در این باره، سه جنبه ای که در درجه اول می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، یکی نحوه مواجهه با آمارها اعلامی این چنینی توسط موسسات خارجی، دیگری نبود موسسات آماری معتبر در ایـــران و سومی ضعف رسانه ها در پوشش اتفاقات خوبی که در کشور رخ می دهد در سطح جهانی اســت.
 

141101 568 آیا واقعا عصبانی ترین مردم دنیاییم؟! 

در مورد نحوه مواجه با آمار منتشره از سوی موسسه گالوپ بهتر اســت یادداشت یکی از متخصصان حوزه مربوطه در اینجا آورده شود: «سید محسن طباطبایی مزدآبادی» نایب رییس مرکز روان شناسی و مشاوره شهر که پیشتر موضوع خشم شهری را مطرح کرده بود معتقد اســت این گزارش منطبق بر واقعیت ها نیست، هر چند باید به عنوان یک زنگ خطر و هشدار در نظر گرفـــــته شود.
 
وی در یادداشتی در این مورد می نویسد: «صحت این نتیجه گیری و آمار منتشر شده از طرف موسسه گالوپ شاید در نگاه اول کمی غیرمنطقی به نظر برسد. زیرا سوالاتی که در این پژوهش اســتفاده شده اس؛ اولا: پایایی و روایی آنها به عنوان ویژگی های بنیادی مقیاس های پژوهشی مورد تایید قرار نگرفـــــته اســت. ثانیا اســتفاده از سوالات مشترک برای ۱۴۲ کشور با آداب و سنن مختلف به معنای نادیده گرفـــــتن فرهنگ ها اســت.
 
ثالثا با توجه به پیچیدگی های شاخص های فردی، بین فردی، شخصیتی و اجتماعی خیلی بعدی به نظر می رسد که بتوان با ۵ سوال شاخصه مشترک یک جامعه انسانی را بسنجیم. رابعا چه تضمینی وجود دارد که نمونه انتخاب شده توسط این موسسه مُعرف و نماینده واقعی جامعه ایـــران بوده باشد. بنابراین با در نظر گرفـــــتن این ۴ نکته، علمی و درست بودن این خبر مورد تردید قرار می گیرد و نتایج این پژوهش قابل اعتماد نمی باشد.
 
اگر فرض را بر این بگذاریم موسسه گالوپ تمام این اصول را رعایت کرده اســت و هیچ عاملی غیر از واقعیت را در نتیجه گیری خود دخالت نداده اســت و آنچه بیان کرده اســت عین حقیقت اســت باز هم شاید اســتفاده از برچسب «عصبانی ترین» برای مردم ایـــران که به مهربانی، ایثار و خونگرمی شهره هستند تا حدودی بی انصافی باشد. اما نمی توان به راحتی از کنار این نتیجه گیری گذشت.
 

141102 768 آیا واقعا عصبانی ترین مردم دنیاییم؟! 

نگاهی به اتفاقاتی که طی ســال ۲۰۱۷ در ایـــران رخ داده اســت (ســالی که موسسه گالوپ طی آن پژوهش را انجام داده اســت) شاید در ربط دادن این آمار به ما خیلی بی ربط نباشد. با توجه به اتفاقات یک ســال قبل شاید ما عصبانی ترین کشور دنیا نباشیم اما یکی از پراســترس ترین کشورها و مستعد پرخاشگری بودیم. حال اگر بخواهیم واژه مناسب تری را انتخاب کنیم ما شکننده ترین و در آستانه عصبانی ترین کشور جهان بودیم.
 
در ســال ۲۰۱۷ جو حاکم بر خاورمیانه برای مردم ایـــران بسیار نگران کننده تر از قبل شد و نگرانی های مختلفی مانند «سایه جنگ» را برای مردم قابل تصور کرد. رییس جمهور شدن ترامپ موجی از نگرانی را به راه انداخت. خبرهای متناقض در مورد تحریم ها، دردسرات اقتصادی مردم و بیکاری فارغ التحصیلان مزید بر علت شد. آتش گرفـــــتن قطار تبریز- مشهد باعث دردی عمیق و سوگی بزرگ برای ایـــران شد.
 
مرگ یکی از سرمایه ها و زحمت کشان انقلاب آیت الله «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» شوک عاطفی و سیاسی به جامعه وارد کرد. هنوز مردم درگیر سوگ مرحوم هاشمی بودند که پلاسکو نه تنها بر سر پلاسکو که به مثابه یک غم ملی بر سر مردم ایـــران آوار شد و تمام ایـــران را عزادار کرد. ریزش معدن یورت باز هم ایـــران را سیاه پوش کرد و… براساس معیارهای روان شناسی اگر انسان مورد هجمه بحران های زیادی قرار بگیرد که کنترل کردن آنها در اراده او نباشد ممکن اســت دچار نوعی اســتیصال و ناامیدی شود و نسبت به اتفاقات روزمره دچار شکنندگی بیشتری شود و برای رهایی از این وضعیت دست به دامان عصبانیت و پرخاشگری شود.
 

141103 600 آیا واقعا عصبانی ترین مردم دنیاییم؟! 

تمام این موارد در کنار فقر مهارت های مقابله ای مردم (مهارت کنترل خشم، مهارت حل مسئله و…) موسسه گالوپ را مجاز کرده اســت که دست به نتیجه گیری بزند و ایـــران را به عنوان عصبانی ترین کشور جهان معرفی کند. موضوعی که حتی به فرض اشتباه بودن، باید بیشتر به آن توجه شود و به نظر می رسد درست ترین برخورد با این آمار این باشد که به جای انکار و رد کردن آن، خود را در هر جایگاهی که هستیم در مقابل این برچسب که به مردم ایـــران خورده اســت سهیم بدانیم و علت یابی کرده و سپس چاره جویی کنیم و در راســتای شادمانی عمومی مردم تلاش همگانی به عمل آید.»
 
جنبه دومی که باید به آن پرداخت، نبود موسسات آماری معتبر در کشور اســت. با توجه به آنچه که در بالا نیز آورده شد، در بررسی موضوعاتی همچون میزان خشم در جامعه- که برای بهبود زندگی مردم کشور ضروریست- مواردی مانند آداب، سنن، فرهنگ، پیچیدگی های فردی، بین فردی، شخصیتی و اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
 
حال اینکه این موارد اگر توسط افرادی خارج از جامعه ما انجام بگیرد، به احتمال بسیار زیاد این موارد مغفول می مانند.
 
به هر حال آمارهای داخلی مانند میزان نزاع های خیابانی نشان می دهند که آستانه تحمل در جامعه ما وضعیت مناسبی که شایسته فرهنگ ما باشد، را ندارد و این حیاتی می طلبد که موسساتی معتبر با افراد متخصص در حوزه های مربوطه برای بررسی موارد این چنینی تاسیس شود تا به آسیب شناسی و بهبود مسائل اجتماعی در کشور بپردازند.
 
جنبه سومی که به آن پرداخته می شود شاید در نگاه اول خیلی حیاتی به نظر نرسد ولی واقعیتی در آن نهفته اســت که از نادیده گرفـــــتن آن متضرر خواهیم شد. و آن چیزی نیست جز قدرت رسانه. شوربختانه در ایـــران، به آن میزانی که به جنبه های گوناگون قدرت بها داده شده و می شود، به قدرت رسانه داده نشده اســت. درواقع می توان گفت هنوز در ایـــران باور به اینکه قدرت رسانه تا چه میزان می تواند در راســتای منافع ملی کشور باشد، وجود ندارد.
 

141104 116 آیا واقعا عصبانی ترین مردم دنیاییم؟!

 
بدون شک هنگامی که آمار اعلامی توسط موسسه گالوپ- که ما را به عنوان عصبانی ترین مردم دنیا معرفی می کند- توسط رسانه های مختلف در کشورهای مختلف جهان منتشر می شود نگاه منفی به مردم ایـــران در بین مردم جهان طبیعی ترین نتیجه آن اســت.
 
همانطور که در بالاتر نیز آورده شد، آمار اعلام شده نمی تواند چندان منطبق بر واقعیات باشد. اما به هر حال وقتی یک موسسه معتبر چنین آماری را اعلام می  کند، مردم جهان مثل ما از خودشان نمی پرسند که «مگر می شود…؟!» زمانی مردم سایر کشورهای جهان در آمار مربوطه شک می کنند که رسانه های ما قدرت آن را داشته باشند که عــکس دیگری از مردم ایـــران- درست در نقطه مقابل آنچه که گفته شده- به آنها نشان داده شود.
 
مثلا در همین زمانی که این آمار در رسانه های مختلف منتشر می شد اتفاقی در ایـــران افتاد که اگر نخواهیم بگوییم بی نظیر بود، بی انصافیست نگوییم کم نظیر بود: ایـــرانیان در فاصله تنها چند روز، در حالی که اوضاع اقتصادی اغلب مردم ایـــران وضعیت چندان مساعدی ندارد، بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان پرداخت کردند و بیش از هزار زندانی در سراسر کشور آزاد شدند و همچنین درخواســت سرپرستی افراد بی بضاعت از میزان مورد نیاز در طرح موسوم به محسنین نیز فراتر رفـــــت. اتفاقی که باعث سجده شکر «پرویز فتاح» رییس کمیته امداد امام خمینی در برنامه زنده ماه عسل نیز شد.
 
فارغ از واقعی یا سیاسی بودن آمارهای مختلف سازمان های خارجی و بین المللی، اینکه فقط بگوییم آمارهایی مانند آنچه که آمار اخیر گالوپ اعلام کرده اســت فقط با هدف سیاه نمایی و تخریب چهره ایـــران و ایـــرانیان نزد مردم جهان اســت، صدایمان به جایی نمی رسد.
 
اینگونه موضع گرفـــــتن نه تنها ذهن مردم خارج از ایـــران را طریقهن نمی کند (چون اصلا به گوششان نمی رسد)، حتی در داخل هم خیلی ها قبول نمی کنند و به درستی تام و تمام آمارها صحه می گذارند! اما اگر رسانه ها در ایـــران قدرتمندتر بودند و اتفاق بزرگی که مردم ایـــران در برنامه امســال ماه عسل رقم زدند را هم می توانستیم به مردم جهان نشان دهیم، در آن صورت بود که آنها نیز به گزاره «ایـــرانیان عصبانی ترین مردم دنیا» شک می کردند. لااقل پیش خودشان می گویند: چه عصبانی های بخشنده و مهربانی!

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته آیا واقعا عصبانی ترین مردم دنیاییم؟! اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.