اعتراضات فلسطینیان به تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس در کرانه باختری ادامه دارد.