طبق میثاق نامه هیچ کس از اعضای شورای شهر کاندیدای شهرداری نخواهد شد.

716030 214 اعضای شورا نباید برای هیچ پست و سمتی از شورا اســتعفا دهند/ گزینه های زنان برای شهرداری روی میز اســت

زهرا نژاد بهرام عضو منتخب شورای شهر تهران در خصوص گزینه های احتمالی شهرداری پایتخت گفت: ما مصوبه داریم هیچکدام از اعضای شورا کاندیدای شهرداری نشوند جناب جناب هاشمی هم امضا کردند ریاســت اقای هاشمی در شورای شهر می تواند جزو احتمالاتی باشد که البته اقبال به این موضوع هم زیاد اســت اما تاکنون هیچ رای گیری نشده اســت.

منتخب شورای پنجم شهر تهران در گفت و گو با توما ادامه داد: من نام بعضی از اشخاص را برده ام که از نظرم گزینه های خوبی برای شهرداری هستند؛ بطور مثال از جناب جناب عارف اسم بردم. اقای عارف از نظرم یک شخصیت ملی اســت کارنامه خوب و موفقی دارد، در مجلس عملکرد خوبی داشته و می تواند یکی از گزینه های مطرح باشد همچنین خانوم کولایی با مشخصات به خصوص دیگر دیگر.

البته که نام بردن از این اشخاص به معنای این نیست که ما مشغول جمعبندی و رای گیری باشیم که اینها رای بالاتری آورده اند، خیلی از دوستان گزینه های مختلفی را مطرح می کنند دوستان در مطبوعات هم از افراد شایسته ای نام می برند که ما به تک تک انها اعتماد داریم، بررسی می کنیم و مطمئن هستیم افراد بسیار علاقمندی هستند که می توانند ظرفیت های خوبی ایجاد کنند و هیچ اشکالی هم ندارد. همه منظور من بیان ویژگی خاص شورای پنجم اســت مبنی بر اینکه؛ «شورای شهر پنج دستش برای افراد، طرح ها، دیدگاه های مختلف باز اســت و به همه ظرفیت ها توجه ویژه دارد»

نژاد بهرام در پاسخ به اینکه؛ با وضع نابسامان کنونی شهرداری در بین زنان که تا بحال میدانی برای عرض اندام در مدیریت های کلان اجرایی نداشته اند ایا گزینه ای وجود دارد که بررسی شود هم گفت: آیا جامعه هیچ گاه به خانوم ها فرصت حضور برای مدیریت داده اســت؟ بعد از انقلاب خیلی از برادران و خواهرانی که مسئولیت به عهده گرفـــــتند سنین بین ۲۵ تا ۴۰ ســال داشتند و توانستند مدیریت خوبی هم از خود نشان دهند باید به زنان هم اینگونه نگاه و اعتماد کرد، کسی که نماینده شهر تهران در مجلس بوده این قابلیت را دارد که بتواند بعنوان یکی از گزینه های مدیریت شهری مطرح شود اما اینکه بتواند برنامه معرفی و از آن دفاع کند یا تیم خوبی تشکیل دهد این ها همه ظرفیت های فرعی اســت.

معاون فرماندار تهران و مشاور امور بانوان ادامه داد: ما سه اولویت برای شهردار تهران در نظر داریم؛ ” اصلاح طلبی که نباید به آن خدشه ای وارد شود دوم پاکدستی و سوم اینکه برنامه مند باشد”بنابراین دو ویژگی پایه ای و یک ویژگی عملیاتی برای فرد مورد نظر وجود دارد. شخص مطرح شده باید باید این قابلیت را داشته باشد که در حوزه مدیریت شهری کار انجام دهد و خانوم ها هم بدون شک از این فضا خارج نیستند و این باز کردن میدان از سوی شورای پنجم برای زنان و مردان یک افتخار اســت که به خاطر مطالبه مردمی که به این ۶ زن رای دادند و رویکرد ۳۰ نسبتی را در لیست بندی ها پذیرفـــــتند، صورت گرفـــــته اســت .

مدیرکل دفتر اجتماعی و انتخابات اســتانداری تهراندر دولت اصلاحات: این افتخار اصلاح طلبان اســت که برای اولین بار فقط از سر یک توافق جمعی و یک مطالبه مدنی و بدون تدوین هیچ قانونی از سوی حاکمیت ۳۰ نسبت لیست های سیاسی خود را به زنان اختصاص داده اند و این اتفاق باید یک پاسخی داشته باشد پاسخش هم آن اســت که؛ گزینه های زنان هم در کنار مردان به جد روی میز باشد شورای پنجم متفاوت از شوراهای دیگر اســت افراد توسعه یافته و خوش فکری در آنها وجود دارند همه دلسوز و با انگیزه، ساختارها تعریف شده و این دوستانی که در کنارشان هستیم تک تک انها جزو افراد توانمند هستند و به مخاطبان خود احترام و با دغدغه های بالا حضور دارند.

وی اضافه کرد: حتی فکر می کنم اگر اصولگرایان به این جمعبندی و مقطع برسند که به جایگاه زنان ارزش دهند، فی نفسه اتفاق خوبی اســت من بعنوان یک فعال حقوق زنان و کارشناس مسائل زنان تاکید می کنم مسائل مربوط به زنان را باید بصورت عمومی در فرهنگ حل و فصل کرد.

زهرا نژاد بهرام در رابطه این مســاله که؛ کاندیداتوری اعضای شورای سیاســتگذاری و یا شورای شهر پنجم برای شهرداری باعث بی اعتمادی مردم و بی اعتباری بزرگان اصلاح طلب می شود هم خاطرنشان کرد: ببینید این یک مطالبه اســت و از آنجا که شورای شهر پنجم رویکرد مطالبه محور دارد و بر اساس مطالبات مردم تصمیم گیری می کند یقینا به آن پاسخ خواهد داد ما درخواســت های مردم را شنیده و قول می دهیم که به آنها توجه و عمل کنیم حتما باید جریان سازی جنسیتی را در سطوح مختلف مدیریتی و ساختار اداری شهر مورد توجه قرار دهیم و این صحبت شما هم یک مطالبه اســت که می شنویم.

وی در پایان اضافه کرد: میثاق نامه در سایت شورای سیاســتگذاری قرار داده شده، همه ما آن را امضا کردیم طی این میثاق نامه هیچ کس از اعضای شورای شهر کاندیدای شهرداری نخواهد شد. ما مصوبه داریم شخص جناب جناب هاشمی هم امضا کردند ۲۱ عضو منتخب شورای پنجم همه بالاتفاق به این مصوبه رای دادند؛ “هیچکدام از اعضای شورای شهر پنجم نباید برای هیچ پست و سمتی که مجبور به ترک شورا باشند اســتعفا دهند” ریاســت اقای هاشمی در شورای شهر می تواند جزو احتمالاتی باشد که البته اقبال به این موضوع هم زیاد اســت اما تاکنون هیچ رای گیری نشده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته اعضای شورا نباید برای هیچ پست و سمتی از شورا اســتعفا دهند/ گزینه های زنان برای شهرداری روی میز اســت اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.