سال ۱۳۹۶ با تلخی‌ها و شیرینی‌ها رو به پایان است. از مشارکت با شکوه مردم ایران در انتخابات تا حادثه تلخ معدن زمستان یورت و از راه یابی فوتبال ایران به جام جهانی تا زلزله ناگوار کرمانشاه همه در کنار یکدیگر، رویداد‌های ایران در سال ۹۶ را رقم زدند.

سال ۱۳۹۶ با تلخی‌ها و شیرینی‌ها رو به پایان است. از مشارکت با شکوه مردم ایران در انتخابات تا حادثه تلخ معدن زمستان یورت و از راه یابی فوتبال ایران به جام جهانی تا زلزله ناگوار کرمانشاه همه در کنار یکدیگر، رویداد‌های ایران در سال ۹۶ را رقم زدند.