شهروندان تگزاسی در شب سال نوی میلادی، به داخل خودرویی که پر از مواد محترقه بود، ترقه‌ای پرتاب کردند. مواد محترقه آتش گرفتند و آتش بازی گسترده‌ای رخ داد.

در این آتش بازی، خودرو آتش گرفت اما کسی آسیبی ندید.