برخورد خودروها در کسری از ثانیه می‌تواند باعث انهدام و خسارت دیدن آنها شوند. دو جوان محقق برای مشاهده نحوه برخورد دو خودرو در آزمایشی به صورت آهسته از این موضوع فیلمبرداری کردند.

فیلم زیر لحظه تصادف شاخ به شاخ دو خودرو را به صورت آهسته نشان داده است.