ویدئوی به هم ریختن جشن تولد دوقلوی کرد اهل سلیمانیه هنگام وقوع زلزله را
شاید دیده باشید. یک روز پس از زلزله، آن ها ویدئوی جدیدی از خود منتشر
کردند.