پیشنهاد جالب حدیث فولادوند، پرستو صالحی و بازیگران پایتخت برای استفاده از یک اپلیکیشن خبری