به نظرم همانطور که فرانک ها آمدند ژیان را مدام به روز کردند و الان ژیانهای کنونی زمین تا آسمان با ژیان قدیم فرق دارد اگر خودروسازان داخلی هم ماشینهایی امثال پیکان را می امدند به روز میکردند و فناوری هایش را تغییر میدادند خیلی بهتر میشد